Voicen taustalla toimii vuonna 2011 perustettu Kuoroyhdistys Voice ry (2508483-7).

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat kuorossa laulavat henkilöt, joiden keskuudesta on valittu yhdistyksen hallitus.

Vuosikokoukset

Kuoroyhdistys Voice ry:n seuraava sääntömääräinen vuosikokous pidetään 4.4.2023 klo 17.30.
Kokouksen paikkana on Voicen harjoitustila Nuorten taidetyöpajalla (Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä).

Yhdistyksen säännöt (19.9.2011)

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kuoroyhdistys Voice ry ja sen kotipaikka on Hankasalmi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää kuorolauluharrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– järjestää säännöllisesti harjoituksia, harjoitusleirejä, kursseja ja kilpailuja
– ylläpitää Voice – nimistä kuoroa
– hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa
– järjestää omia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
– järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaisia konsertti- ja kilpailumatkoja
– järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja juhlia
– harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
– tekee aloitteita eri viranomaisille
– on yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.
– harjoittaa muuta samantapaista toimintaa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
– järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
– toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja
arpajaisia
– harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä, jos ainakin 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannattaa hallituksen tekemää kunniajäsenehdotusta. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllä yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Jäsen- ja liittymismaksu voi olla eri suuruinen henkilöille ja yhteisöille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Tietosuojaseloste

Tutustu Kuoroyhdistys Voice ry:n tietosuojaselosteeseen tästä linkistä.